Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hairwego. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Hairwego volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.
1.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Hairwego zijn overeengekomen.
1.3. Hairwego heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Hairwego website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Hairwego zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Hairwego behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
2.2. Een overeenkomst tussen Hairwego en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst via het bestelformulier, door het volledig doorlopen van het formulier; het door de klant vervolgens op de [Bestellen] knop klikken op de website van Hairwego waarna de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Hairwego de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging). Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
2.3. De administratie van Hairwego geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Hairwego verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Hairwego verrichte leveringen. Hairwego erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven en betaling
3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO`s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten cq andere fouten.
3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is  Hairwego gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen toekomstige bestellingen te weigeren.

4 Levering/verzendingstermijnen
4.1. Hairwego levert in principe wereldwijd, maar behoudt zich het recht voor om verzending naar bepaalde bestemmingen te weigeren als dit om praktische redenen bezwaarlijk is.
4.2. De verzendtijd bedraagt afhankelijk van het product minder dan drie (3) werkdagen nĂ¡dat de betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen op rekening van Hairwego. Deze termijn geldt als richtlijn en niet als bindend. Ten allen tijde wordt een redelijkheid nagestreefd en overtreding van de genoemde drie werkdagen worden altijd via email aan de klant gemeld. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Hairwego zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis herlevering zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag.
4.3. Hairwego behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1. Hairwego is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6 Risico
6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Hairwego. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Hairwego kunnen worden uitgesloten.

7 Bestellingen/communicatie
7.1. Hairwego is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Hairwego, dan wel tussen Hairwego en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Hairwego.

8 Klachten
8.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Hairwego serieus in behandeling worden genomen.
8.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken via het contactformulier.
8.3. Hairwego zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Hairwego zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

9 Toepasselijke recht en geschillenregeling
9.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hairwego is het Nederlands recht van toepassing.