Retourbeleid

1. Het herroepingsrecht

Bestellingen mogen binnen 8 dagen teruggestuurd worden, mits onbeschadigd en ongeopend. Voor waveproducten geldt uit hygiëne-overwegingen dat deze niet gedragen mogen zijn en verder ook niet behandeld (natgemaakt, geverfd, getangd, gestijld, geknipt etc) mogen zijn. Op maat bestelde lacewigs kunnen niet geruild worden. 

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 8 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Hairwego, gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58571442) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (hieronder), of een verklaring afleggen waarin u duidelijk uw wens uitdrukt om gebruik te maken van uw herroepingsrecht.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

6. Retentierecht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Na het controleren van het product zullen wij zo snel mogelijk overgaan tot terugbetaling. 

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Indien u de goederen niet binnen 14 dagen na herroeping terugstuurt, zal de herroeping komen te vervallen en wordt de overeenkomst definitief.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

9. Compensatie van de Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen. 
Voor waveproducten geldt uit hygiëne-overwegingen dat deze niet gedragen mogen zijn en verder ook niet behandeld (natgemaakt, geverfd, getangd, gestijld, geknipt, geplukt etc) mogen zijn.

Modelformulier voor herroeping

Aan Hairwego:

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep:
Producten:
Besteld op: 
Ontvangen op:
Naam consument: 
Adres consument:
Handtekening van consument: (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum: